START

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rekrutacja 2021/2022

KRYTERIA NABORU 2021-2022

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.


Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:


1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.


Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla miejskich przedszkoli:


1. Kandydat, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej - 64 pkt.;
2. Kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.;
3. Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało lub rozpocznie edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do którego prowadzona jest rekrutacja w placówce wskazanej na pierwszym miejscu - 16 pkt.;
4. Kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.;
5. Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach - 4 pkt.;
6. Kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka - 2 pkt.


Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:
1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
2. dla kryterium określonego w pkt. 2 - oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;
3. dla kryterium określonego pkt. 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub
o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów
w systemie stacjonarnym;
5. dla kryterium określonego w pkt. 5 - oświadczenie;
6. dla kryterium określonego w pkt. 5 - zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach, ul. Bielska 1
  • 32 255 63 26/ fax:32 255 63 26

Galeria zdjęć