• KRYTERIA NABORU 2024-2025

    • Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, a także liczba punktów za każde
     z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

     Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.

     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc
     w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     1.    wielodzietność rodziny kandydata;

     2.    niepełnosprawność kandydata:

     3.    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     4.    niepelnosprawmość obojga rodziców kandydata;

     5.    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     6.    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie:

     7.    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

     Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli :

     1.    dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci odroczone od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na terenie gminy - 64 pkt.

     2.    kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 32 pkt.,

     3.    kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, edukację szkolną w tej samej szkole lub zespole szkolno-przedszkolnym - 16 pkt.,

     4.    kandydat, którego oboje rodzice/rodzic pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie studiów stacjonarnych, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 8 pkt.,

     5.    kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym
     w Katowicach - 4 pkt.,

     6.    kandydat, który w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja uczęszczał do żłobka - 2 pkt.

     Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

     1.    dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego:

     2.    dla kryterium określonego w pkt. 2 - oświadczenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie do wglądu książeczki szczepień;

     3.    dla kryterium określonego w pkt. 3 - oświadczenie rodzica o rekrutacji kandydata jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole w zespole szkolno-przedszkolnym;

     4.    dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;

     5.    dla kryterium określonego w pkt. 5 - oświadczenie.

     6.    dla kryterium określonego w pkt.6 - zaświadczenie wydane przez żłobek, potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka.