START

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Historia przedszkola Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach Plan konsultacji z rodzicami Plan konsultacji specjalistów Skład Rady Rodziców Nasza kadra Podstawa programowa Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii Procedura przydziału dzieci do grup przedszkolnych Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności dziecka Klauzula informacyjna Harmonogram uroczystości przedszkolnych Raport z wewnętrznej ewaluacji pracy przedszkola 2020/2021 KONTO RADY RODZICÓW Statut Miejskiego Przedszkola nr 72 Opłaty za przedszkole

O przedszkolu

Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności dziecka

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA USPRAWIEDLIWIANIA

NIEOBECNOŚCI DZIECKA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 72

W KATOWICACH

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( z późn. zmianami)
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 ( tekst jednolity DZ. U. z 2004r.  Nr 256. Poz. 2572  z późn. zmianami)
 • Statut Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach

 

 

 

 

 

 

Zaakceptowano Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2013 z dnia 5.02.2013r.

Wprowadzono w życie Zarządzeniem nr 1/ 2013 DyrektoraMP 72 w Katowicach

Cele procedury:

 

Zapewnienie dziecku 6 i 5 letniemu systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia w związku z obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Zakres procedury:

 

Dokument reguluje zasady usprawiedliwiania nieobecności dzieci w przedszkolu przez rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Definicja przedmiotu procedury:

 

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w przedszkolu i uzyskanie informacji o jej przyczynach.

 

Kogo dotyczy procedura:

 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, prawni opiekunowie dziecka, nauczyciele, dyrektor.

 

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

 

Rodzice ( prawni opiekunowie) to osoby upoważnione do usprawiedliwiania nieobecności dziecka w przedszkolu:

 • zapewniają regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola,

 

 • zgłaszają ustnie lub telefonicznie przyczyny nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie 3 dni od jej wystąpienia,

 

 • dokonują usprawiedliwienia w formie pisemnej, co najmniej 10 – dniowej nieobecności dziecka na zajęciach w terminie 3 dni od powrotu dziecka do przedszkola. Dłuższa ( powyżej 1 – go miesiąca) absencja dziecka musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim, bądź informacją pisemną rodzica przyczynach nieobecności tj. karta leczenia szpitalnego, karta pobytu w sanatorium itp.

 

 • mogą zwolnić dziecko osobiście z zajęć przedszkolnych w ciągu dnia w czasie pobytu w przedszkolu.

 

   

  Nauczyciele:

 • mają obowiązek systematycznego zaznaczania nieobecności dzieci w dzienniku oraz badania przyczyn absencji wychowanków i zapobieganie jej.

 

 • przyjmują i gromadzą usprawiedliwienia dotyczące nieobecności dziecka w przedszkolu od rodziców ( prawnych opiekunów)

 

 • prowadzą Rejestr Usprawiedliwień dzieci , w którym będą odnotowywane wszystkie usprawiedliwienia nieobecności dzieci.

 

Opis pracy:

 • Dyrektor monitoruje frekwencję dzieci na zajęciach w przedszkolu.
 • W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej przekraczającej 5 dni wychowawca grupy zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do ustalenia jej przyczyny ( telefon)
 • W przypadku dalszej nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola, który kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami telefonicznie lub kieruje pisemną informację o stwierdzeniu nieobecności dziecka w przedszkolu i podejmuje próby ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji – zawiadomienie może być wysłane listem poleconym.
 •  Dalszą nieuzasadnioną absencję dziecka nauczyciel zgłasza ponownie dyrektorowi przedszkola, a ten dyrektorowi szkoły podstawowej w rejonie, której znajduje się przedszkole, który podejmuje stosowne działania związane z postępowaniem egzekucyjnym.

Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów:

Odnotowanie usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu w dzienniku zajęć, w części do tego przeznaczonej.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach, ul. Bielska 1
 • 32 255 63 26/ fax:32 255 63 26

Galeria zdjęć