• Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności dziecka

    •  

     PROCEDURA DOTYCZĄCA USPRAWIEDLIWIANIA

     NIEOBECNOŚCI DZIECKA

     W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 72

     W KATOWICACH

      

     Podstawa prawna:

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( z późn. zmianami)
     • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 ( tekst jednolity DZ. U. z 2004r.  Nr 256. Poz. 2572  z późn. zmianami)
     • Statut Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach

     Zaakceptowano Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2013 z dnia 5.02.2013r.

     Wprowadzono w życie Zarządzeniem nr 1/ 2013 DyrektoraMP 72 w Katowicach

     Cele procedury:

     Zapewnienie dziecku 6 i 5 letniemu systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia w związku z obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

     Zakres procedury:

     Dokument reguluje zasady usprawiedliwiania nieobecności dzieci w przedszkolu przez rodziców lub prawnych opiekunów.

     Definicja przedmiotu procedury:

     Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w przedszkolu i uzyskanie informacji o jej przyczynach.

     Kogo dotyczy procedura:

     Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, prawni opiekunowie dziecka, nauczyciele, dyrektor.

     Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury:

     Rodzice ( prawni opiekunowie) to osoby upoważnione do usprawiedliwiania nieobecności dziecka w przedszkolu:

     • zapewniają regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola 
     • zgłaszają ustnie lub telefonicznie przyczyny nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie 3 dni od jej wystąpienia,
     • dokonują usprawiedliwienia w formie pisemnej, co najmniej 10 – dniowej nieobecności dziecka na zajęciach w terminie 3 dni od powrotu dziecka do przedszkola. Dłuższa ( powyżej 1 – go miesiąca) absencja dziecka musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim, bądź informacją pisemną rodzica przyczynach nieobecności tj. karta leczenia szpitalnego, karta pobytu w sanatorium itp.
     • mogą zwolnić dziecko osobiście z zajęć przedszkolnych w ciągu dnia w czasie pobytu w przedszkolu.

       Nauczyciele:

     • mają obowiązek systematycznego zaznaczania nieobecności dzieci w dzienniku oraz badania przyczyn absencji wychowanków i zapobieganie jej. 
     • przyjmują i gromadzą usprawiedliwienia dotyczące nieobecności dziecka w przedszkolu od rodziców ( prawnych opiekunów)
     • prowadzą Rejestr Usprawiedliwień dzieci , w którym będą odnotowywane wszystkie usprawiedliwienia nieobecności dzieci.

     Opis pracy:

     • Dyrektor monitoruje frekwencję dzieci na zajęciach w przedszkolu.
     • W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej przekraczającej 5 dni wychowawca grupy zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do ustalenia jej przyczyny ( telefon)
     • W przypadku dalszej nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola, który kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami telefonicznie lub kieruje pisemną informację o stwierdzeniu nieobecności dziecka w przedszkolu i podejmuje próby ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji – zawiadomienie może być wysłane listem poleconym.
     •  Dalszą nieuzasadnioną absencję dziecka nauczyciel zgłasza ponownie dyrektorowi przedszkola, a ten dyrektorowi szkoły podstawowej w rejonie, której znajduje się przedszkole, który podejmuje stosowne działania związane z postępowaniem egzekucyjnym.

     Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów:

     Odnotowanie usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu w dzienniku zajęć, w części do tego przeznaczonej.

     Tryb dokonywania zmian w procedurze:

      Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.