• Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach

    • Dla usprawnienia pracy przedszkola oraz pogłębienia pracy z Rodzicami, podajemy niniejszy regulamin i prosimy o jego przestrzeganie.

     1.      Przedszkole jest czynne  w godzinach od 6.00 – 17.00. Przychodzenie dzieci od godziny 6.00 – 8.30. Rozchodzenie się dzieci od godziny 14.15 – 17.00.

     2.  Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą pełne bezpieczeństwo.  Przekazywanie dzieci odbywa się w holu przedszkola.

     3.   W razie wypadków losowych dziecko może być odebrane przez inną osobę, która została wcześniej zgłoszona nauczycielowi (telefonicznie lub na piśmie) przez rodzica. Nauczyciel ma prawo wylegitymowania tej osoby.

     4.   Odbiór dzieci przez rodziców odbywa się przez wywołanie dziecka domofonem wg oznaczonych nazw grup.
     W momencie odbioru rodzic przejmuje pełną opiekę nad dzieckiem i odpowiada za jego bezpieczeństwo.

     5.   Za dzieci pozostawione przed przedszkolem i nie wprowadzone do budynku pracownicy przedszkola nie odpowiadają.

     6.  Obowiązkiem rodziców jest dbać o ubiór dziecka, który powinien być czysty, wygodny i dostosowany do wymogów przedszkola.

     7.  W sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest miasto Katowice, regulują zapisy Uchwały nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice  z dnia 25 października 2018 r. Wysokość dziennej stawki żywieniowej zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora M.P.72 z dnia 27.07.2023r. wynosi odpowiednio: śniadanie – 2,50zł, obiad – 5.00zł., podwieczorek – 2,50zł.

     8.   Opłaty za świadczenia w przedszkolu naliczane są zgodnie z Informacja  zawartą z rodzicem. Należną kwotę rodzic uiszcza na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu dziecku. Wpłaty należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca.

     9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się zwrotu opłaty kosztów oraz zwrotu kosztów za przygotowanie posiłków za każdy dzień. Odpisu dokonuje wyłącznie przedszkole w następnym miesiącu.

     10. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o ,,Program Wychowania Przedszkolnego”  Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździow  godzinach od 7.00 – 13.00.

     11. Wszelkie uwagi, wnioski i życzenia dotyczące działalności przedszkola należy zgłaszać u nauczycielek grup lub
     u dyrektora placówki.

     12. Rodzice powinni brać czynny udział w zebraniach ogólnych i grupowych, zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych, pracach społecznych na rzecz przedszkola, konsultacjach nauczycielami wg. harmonogramu.

      

      

     1.