• INFORMACJA DLA RODZICÓW

    •  
      
      
      

      

     Rekrutacja  do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

      

     W dniach od 12.03.2021r. od godziny 11:00

     do 24.03.2021r. do godziny 15:00

     rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny.

     Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się

      na stronie: 
      

     https://katowice.formico.pl

      

     Informacje dotyczące wypełnionych wniosków:

      

                     W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się

           koronawirusa zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego

                wraz ze stosownymi  załącznikami pocztą tradycyjną lub przesłanie

            zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowo
      

     mp72katowice@gmail.com


     Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym dostarczeniu wniosku decyduje data stempla pocztowego oraz data przesłania zdjęcia/ skanu.   

               Istnieje możliwość przekazania  wniosku rekrutacyjnego w formie
     papierowej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem
     telefonu  32 255 63 26    w godzinach od 6:00 do 16:30.

            Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu
     informatycznego, nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

        W procesie naboru nie uczestniczą już dzieci uczęszczające do przedzkola których rodzice złożyli pisemną "Deklarację  kontynuowania wychowania przedszkolnego".