Navigation

INFORMACJA DLA RODZICÓW

REKRUTACJA
DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI NA TERENIE MIASTA KATOWICE
na rok szkolny 2016/2017
 

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2016/17, odbywać się będzie w oparciu o przepisy:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami);
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35);
 • Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XXI/402/16 z dnia 27.01.2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 • Zarządzenie Nr 662/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

 Przebieg procesu rekrutacji

 • Jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej.

 • Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się w dniu 10.03.2016r. o godzinie 8:00 i potrwa do 25.03.2016r. do godziny 16:00,

 • W najbliższych dniach będzie udostępniony poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl informator miejskich przedszkoli, zespołów szkolno – przedszkolnych oraz szkół podstawowych (z oddziałami rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci. Poprzez wyżej wymienioną stronę należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownym dokumentami rodzic złoży w placówce wskazanej na    I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli/oddziałów „0" w szkołach podstawowych. Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.

 • Za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada Komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora przedszkola/zespołu szkolno – przedszkolnego/szkoły podstawowej. Dyrektor placówki wskazuje Przewodniczącego komisji.

 • W roku szkolny 2016/2017 kryteria lokalne zostały określone w uchwale Rady Miasta Katowice nr XXI/402/16, z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2016/17, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 • Organ prowadzący w pierwszej kolejności zobowiązany jest zapewnić miejsca dla dzieci 6-cio letnich zamieszkałych na terenie gminy, a następnie dla wszystkich chętnych dzieci 5 - cio i 4 -letnich.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu pozostały w placówce wolne miejsca, to na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria lokalne. Ich wartość punktowa jest różna.

 • Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy oraz dzieci, które do dnia 01.09.2016 r. ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do placówki, jeżeli po zakończeniu podstawowego postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału „0" jest prowadzony w gminie jako nabór podstawowy i uzupełniający.

 • Wniosek wypełniany przez rodzica musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Ustawodawca określił jednoznacznie, że wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 • Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski i podejmuje decyzję w sprawie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola rodzic potwierdza w Przedszkolu, że dziecko będzie realizowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Następnie publikowana jest w widocznym miejscu, w siedzibie placówki lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera również informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. Nazwiska dzieci na liście uszeregowane są w porządku alfabetycznym. Dzień podania listy do publicznej wiadomości określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

https://katowice.nabory.pl/

 

 

News

Contact

 • Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach, ul. Bielska 1
 • 32 255 63 26/ fax:32 255 63 26

Photogallery