Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach

 

Navigation

INFORMACJA DLA RODZICÓW

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

        Od dnia 15.04.2014 r., zgodnie z przebiegiem harmonogramu, rodzicie będą mogli logować się na stronie „rekrutacyjnej” i wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego  w drodze rekrutacji uzupełniającej. Dotyczy to zarówno osób, których dzieci brały już udział w naborze podstawowym, jak i osób, których dzieci biorą udział pierwszy raz w rekrutacji.  W naborze uzupełniającym system będzie przyjmował wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich oraz dzieci mieszkających poza obszarem miasta Katowice.

ZAPISY DZIECI 

DO  PRZEDSZKOLA   NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

        Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się w dniu 17.03.2014r.     o godzinie 9:00 i potrwa do 28.03.2014 r. do godziny 16:00. Rekrutacja  odbywać się będzie poprzez stronę internetową: https://katowice.nabory.pl

 Poprzez wyżej wymienioną stronę należy  od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek rodzice składają w placówce wskazanej na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli /oddziałów „0” w szkołach podstawowych.

 Za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola/zespołu szkolno – przedszkolnego/szkoły podstawowej.

HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH
 

Lp

Data

Czynność

1

od 14.03.2014 r. od godziny 15:00 do 17.03.2014 r. do godziny 9:00

Udostępnienie rodzicom  za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w rekrutacji elektronicznej

2

od 17.03.2014r., godzina 9:00 do 28.03.2014r., godzina 16:00

Rekrutacja podstawowa. Rodzice składają wniosek w przedszkolu (szkole podstawowej z oddziałem „0”) wskazanym na I miejscu. Do wniosku dołączają stosowne oświadczenia i inne dokumenty. Komisja rekrutacyjna na bieżąco potwierdza zgodność danych zawartych we wniosku oraz zgodność oświadczeń z danymi zawartymi we wniosku złożonym w wersji elektronicznej.

3

28.03.2014r., godzina 16:00

Zamknięcie systemu dla rodziców

4

04.04.2014r. od godziny 14:30 do 04.04.2014 r. do godziny 15:00

Komisja rekrutacyjna ogłasza  wyniki postępowania rekrutacyjnego w postaci podanych do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do placówki - art. 20zc ust. 1

5

 

od 04.04.2014r. od godziny 15:00 do 11.04.2014r. do godziny 15:30

 

Ustne potwierdzanie przez Rodziców chęci zapisania dziecka do przedszkola/ oddziału „0” w szkole podstawowej, w którym dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia przez komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do Przedszkola – art.20zc ust.2

6

14.04.2014r. godzina 9:00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera imiona  i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowane w porządku alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola/oddziału „0”.  Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Dzień podania listy do publicznej wiadomości jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

7

od 15.04.2014r. od godziny 09:00 do 31.08.2014r. do godziny 23:59

Rekrutacyjne postępowanie uzupełniające. Realizowane w przypadku, gdy w przedszkolu/oddziale „0” w szkole podstawowej pozostały wolne miejsca.

 

Szanowni Państwo

Rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami rocznego obowiązkowego przegotowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice, na rok szkolny 2014/15, odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) przy wsparciu systemu elektronicznego NABO.

 

Przebieg procesu rekrutacji:

 1. Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału „0” w szkole podstawowej mogą składać deklaracje dalszej realizacji wychowania przedszkolnego w placówce, do której dziecko uczęszcza,
 2. jeżeli rodzic chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej,
 3. rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się w dniu 17.03.2014r. o godzinie 9:00 i potrwa do 28.03.2014 r. do godziny 16:00, natomiast od dnia 14.03.2014 r. od godziny 9:00 będzie udostępniony poprzez stronę internetową https://katowice.nabory.pl informator miejskich przedszkoli w Katowicach, do których mogą być rekrutowane dzieci. Poprzez wyżej wymienioną stronę należy również od dnia rozpoczęcia rekrutacji rejestrować dzieci w elektronicznym systemie naboru. Wydrukowany wniosek rodzic złoży w placówce wskazanej na I miejscu. Istnieje możliwość wskazania 3 przedszkoli/oddziałów „0” w szkołach podstawowych. Uwaga: o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie,
 4. za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola/zespołu szkolno – przedszkolnego/szkoły podstawowej. Dyrektor placówki wskazuje Przewodniczącego komisji,
 5. w roku szkolny 3014/15 kryteria lokalne określa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym,
 6. organ prowadzący w pierwszej kolejności zobowiązany jest zapewnić miejsca dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich (urodzonych w II połowie 2008r.), zamieszkałych na terenie gminy,
 7. ustawodawca w art. 20c ust. 2 pkt 1-7, przywołanej ustawy określił kryteria uwzględniane na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria te mają jednakową wartość,
 8. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu pozostały w placówce wolne miejsca, to na drugim etapie są brane pod uwagę kryteria lokalne. Ich wartość punktowa jest różna,
 9. kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do placówki, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dla dzieci z terenu miasta Katowice placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Należy podkreślić, że nabór do przedszkola/oddziału „0” jest prowadzony w gminie jako nabór podstawowy
  i uzupełniający,
 10. wniosek wypełniany przez rodzica musi być zgodny ze stanem faktycznym                          i prawnym. Ustawodawca określił jednoznacznie, że wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 11. komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski i podejmuje decyzję w sprawie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola rodzic ustnie potwierdza w Przedszkolu, że dziecko będzie realizowało wychowanie przedszkolne w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Następnie publikowana jest w widocznym miejscu, w siedzibie placówki lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera również informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia. Nazwiska dzieci na liście uszeregowane są w porządku alfabetycznym. Dzień podania listy do publicznej wiadomości określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący komisji rekrutacyjnej,
 12. tryb odwoławczy przysługujący wnioskodawcy, zawarto w art. 20zc ust. 6 – 9, przywołanej ustawy,
 13. jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce, by dziecko uczęszczało do przedszkola/oddziału „0” ogólnodostępnego, to uczestniczy w procedurze rekrutacji,
 14. jeżeli rodzic dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego chce by dziecko realizowało wychowanie przedszkolne w oddziale integracyjnym lub specjalnym nie podlega procedurze, o której mowa powyżej. Właściwy wniosek
  o skierowanie do kształcenia specjalnego/integracyjnego w przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi/specjalnymi składany jest siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.

 

 

Słowniczek:

 

Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

Samotne wychowanie dziecka – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 

Miejsce zamieszkania – zostało określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jako  miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu
(art. 25 k.c.). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców bądź tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice mieszkają osobno, a prawa rodzicielskie przysługują obojgu rodzicom, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.